Konzervatórium, Exnárova 8, Košice

Konzervatórium, Exnárova 8, Košice

Exnárova 8
04022 Košice
IČO: 42243262

Informácie o inštitúcii Konzervatórium, Exnárova 8, Košice

HUDOBNO DRAMATICKÉ UMENIE

 

Študijný odbor: 8226 7

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl.

Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia.

Odbor je určený pre: absolventov základných škôl

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplne stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.


Všeobecná zložka vzdelávania: Jej obsah tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetoch, zručnosti a poznatky                                                                           hlavného študijného odboru a predmetov rómsky jazyk a literatúra, rómske reálie.

Odborná zložka vzdelávania: Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z hereckej výchovy, umeleckého prednesu, spevu /neoperné zameranie/, muzikálového a rómskeho ľudového                                                                  tanca. Štúdium rozširuje okruh vedomosti spoločenskovedných predmetov a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literatúry a rómskych reálií.

 

TANEC

 

Študijný odbor: 8227 7

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia: 6 rokov

Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl

Podmienky pre prijatie na štúdium: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok

Spôsob ukončenia štúdia:

 • maturitná skúška po 4. roč.
 • absolventská skúška po 6. ročníku

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6.roč. a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.

Všeobecná zložka vzdelávania:

Jej obsah tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a     všeobecnovzdelávacích vyučovacích     predmetoch, zručnosti a poznatky hlavného študijhného odboru a predmetov rómsky jazyk a literatúra, rómske reálie.

Odborná zložka vzdelávania:

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z klasického, ľudového a mmoderného tanca.   Štúdium rozširuje okruh vedomostí     spoločenskovedných predmetov a     predmetov v oblasti rómskeho   jazyka, literatúry a rómskych reálií.

Uplatnenie absolventov:

 • kvalifikovaný pedagóg tanca v podmienkach základných umeleckých  škôl a ako asistent učiteľa
 • profesionálny tanečník v divadle a v profesionálnych tanečných súboroch a  pod.
 • pracovník v kultúrnych centrách

Nadväzná odborná príprava:

 • možnosť vysokoškolského štúdia tanca, prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov

HUDBA

 

Študijný odbor: 8229 7

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl
Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia
Odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do odboru: úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku
Poskytnutý stupeň vzdelania:
 • úplne stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
 • vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.
Zamerania:
 • 8229 7 Hudba
 • 822 97 02 Dirigovanie
 • 8229 7 01 Skladba
 • 8229 7 03 Hra na klavíri
 • 8229 7 05 Hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
 • 8229 7 06 Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
 • 8229 7 07 Hra na akordeóne
 • SPEV

   

  Študijný odbor: 8228 7

  Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl
  Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia.
  Odbor je určený pre: absolventov základných škôl
  Podmienky na prijatie do odboru: úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky
  Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
  • maturitná skúška po 4. ročníku a absolventská skúška po 6. ročníku
  Poskytnutý stupeň vzdelania:
  • úplne stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky
  • vyššie odborné po 6. ročníku a absolventských skúškach s možnosťou získania titulu DiS.art.
  Zameranie: 022 87 09 Spev
   
  Pracovné uplatnenie absolventa ako:
  • umelec – sólista
  • člen umeleckých telies
  • vedúci umeleckých súborov
  • pedagóg vyučovania umeleckých predmetov na základných umeleckých školách
  • pedagóg konzervatória
  Absolvent konzervatória je pripravený na úspešné vykonanie prijímacieho konania:
  • na vysoké školy umeleckého typu v SR i v zahraničí
  • na vysoké školy univerzitného vzdelávania

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy

Mgr. Róbert Galovics

 

tel: 055/6717 843

e-mail: 

 

Zástupkyňa školy pre odbor hudba, spev

 

PaedDr. Bernadeta Fabianová

tel: 055/6719 990
fax: 055/6717 843
e-mail: 

 

Zástupkyňa školy pre odbor hudobno-dramatické umenie, Tanec


PaedDr. Marica Ďuricová

tel: 055/6719 990
fax: 055/6717 843
e-mail: 

Kde nás nájdete?

Zobrazit